فصل نامه ادبی فرهنگی سبو

بس مبارک بود چو فرّ هما ***** اول کارها به نام خدا

فصل نامه ادبی فرهنگی سبو

بس مبارک بود چو فرّ هما ***** اول کارها به نام خدا

پربیننده ترین مطالب

فصل نامه ادبی-فرهنگی سبو با هدف ترویج فرهنگ اصیل ایرانی و همچنین احیا و پرستاری از آن فعالیت می کند اما رسالت اصلی مجموعه سبو ارائه در خور مطالب ادبی آن طور که انتظار می رود.

این مجموعه کار خودش را با 10 عضو شروع نموده که در بخش های مختلف فعالیت میکنند.

اعضا این مجموعه بنا بر قوانین نشریات دانشجویی، دانشجویان علوم پزشکی هستند.

بخش های عمده فصل نامه در قدم اول شامل: 

1. ادبیات تخصصی

2.ادبیات داستانی

3. ادبیات

الف)نثر

ب)شعر

4.فرهنگی

نظرات شما در جهت بهبود کیفیت فصل نامه باعث دلگرمی ما خواهد بود.

گروه سبو